Všeobecné smluvní podmínky

k zálohovým fakturám - objednávkám

 

Všeobecné smluvní podmínky umístění reklamy na internetu (dále také Reklama) na internetových stránkách z mediálního portfolia společnosti United Signs, spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“)

Pojmy

Produktem se rozumí konkrétně definovaný způsob Reklamy, který je v mediálním portfoliu Dodavatele. Kampaní se rozumí realizace reklamy vymezené v této smlouvě časem, prostorem, způsobem a obsahem, případně též označená jiným způsobem (např. pojmenováním), který má pro smluvní strany stejný nezaměnitelný význam. 

I. Realizační podmínky

a) Popis produktu

Objednávaný produkt je definovaný názvem, který souhlasí s názvem v katalogu (mediálním portfoliu) Dodavatele, a cenou. Rozsah produktu se řídí popisem rozsahu uvedeným v katalogu Dodavatele - tzn. popis všech reklam, které jsou součástí kampaně: název reklamy, typ reklamy, rozměry, název služby (www-stránka), datum startu, datum ukončení, množství (počet impresí, čas). Jednotlivé produkty jsou standardizovány v katalogu rovněž z hlediska délky kampaně.

Objednavatel stvrzuje, že mu byla prezentována objednaná služba a mediální portfolio Dodavatele a důkladně se seznámil s popisem produktu, jež je předmětem této smlouvy.

b) Inzertní podklady

Před zahájením Kampaně dodá Objednavatel Dodavateli kompletní inzertní podklady, které musí obsahovat:

·         jméno Objednavatele

·         číslo objednávky (ID Kampaně)

·         všechny negrafické i grafické reklamní prvky, které jsou součástí kampaně

·         grafické podklady obsahují soubory přesných rozměrů, které nepřekračují maximální velikost; pokud je součástí objednávky více reklam, jsou jednotlivé soubory označené správnými názvy reklamy

·         Adresa, kam má reklamní prvek po kliknutí směřovat (http://...)

·         Text, který se objeví „pod kurzorem“ při přiblížení kurzoru k reklamnímu prvku

Kompletní inzertní podklady musí být doručeny Dodavateli:

·         nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně, pokud obsahují běžné reklamní produkty (bannery, buttony, přednostní výpisy, textová reklama)

·         nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně, pokud obsahují nadstandardní reklamní produkty (Skycsrapers, Interstitial, Out of the box, Pop Up apod.) nebo reklamní prvky ve formátu flash.

Inzertní podklady musí být v souladu s Všeobecnými technickými podmínkami vyhlašovanými (zveřejňovanými) jednotlivými poskytovateli reklamy na Internetu.

c) Korektury

Zhotovitel předloží Objednavateli návrh produktu k případné korektuře nejpozději tři pracovní dny před zahájením Kampaně. Objednavatel má poté pro korekci návrhu produktu lhůtu dvou pracovních dnů. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že Objednavatel s návrhem produktu souhlasí. Korektura nesmí podstatným způsobem měnit návrh produktu.

d) Odpovědnost Objednavatele

Objednavatel nese plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku Reklamy a zavazuje se Dodavateli nahradit jakoukoliv peněžní či nepeněžní újmu včetně škody, kterou utrpí v důsledku nároků uplatněných vůči němu jinými osobami na základě právních předpisů chránících nekalou soutěž, autorská a jiná práva duševního vlastnictví (např. práva na označení) a práva průmyslového vlastnictví. Podpisem této smlouvy dává Objednavatel Dodavateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím internetu a potvrzuje, že je nositelem veškerých práv výrobce, autorů a případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat v dodané podobě, a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu. Na vyžádání Dodavatele je Objednavatel povinen doložit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými doklady.

II. Platební podmínky

Objednavatel je povinen uhradit zálohu na Kampaň ve výši celé ceny včetně DPH uvedené v této smlouvě do 14-ti dnů od podpisu Objednávky – zálohové faktury, pokud není splatnost na této objednávce po dohodě mezi Objednavatelem a Dodavatelem písemně upravena.  Faktury (daňové doklady) na cenu za objednávku jsou vystavovány nejpozději do 14-ti dnů po uhrazení zálohy, dnem zdanitelného plnění je den připsání zálohy na účet Dodavatele. Zaplacením zálohy na Kampaň se rozumí připsání částky na účet Dodavatele. Úrok z prodlení se zaplacením faktury je 0,1% dlužné částky denně.

III. Odstoupení od smlouvy, storno-podmínky

Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

·         pokud záloha na Kampaň nebude uhrazena ani do 5 dnů po zahájení Kampaně. V případě odstoupení od smlouvy na právě probíhající Kampaň má Zhotovitel právo požadovat uhrazení poměrné části Kampaně za dobu, po kterou tato Kampaň běžela a stornopoplatek ve výši 35 % z celkové ceny Kampaně. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy a zrušení Kampaně oznámí Zhotovitel Objednavateli.

·         jestliže Kampaň nebo inzertní podklady ohrožují dobré mravy, zasahovaly by do práv a právem chráněných zájmů třetích osob, obsahují reklamu osoby, která je soutěžitelem vůči Dodavateli nebo provozovateli internetových stránek, na nichž má Kampaň proběhnout, realizaci Kampaně neumožňují kapacitní či technické podmínky provozovatele internetových stránek a tento z téhož důvodu odmítne Dodavateli Kampaň provést.

·         pokud inzertní podklady budou mít technické vady a Objednavatel je neodstraní nejpozději dva dny před zahájením Kampaně.

·         v případě hrubého porušení smlouvy Objednavatelem.

Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy na právě probíhající Kampaň (storno) pouze ve lhůtě do konce třetího dne ode dne zahájení Kampaně a v případě hrubého porušení smlouvy Dodavatelem. Za storno Kampaně se nepovažuje nezaplacení zálohy na Kampaň (viz čl. II). Pokud Objednavatel odstoupí od smlouvy na právě probíhající Kampaň, je povinen uhradit poměrnou část Kampaně za dobu, po kterou tato Kampaň běžela a stornopoplatek ve výši 35 % z celkové ceny Kampaně. Odstoupení od smlouvy (storno) je Objednavatel povinen provést písemnou formou.

IV. Reklamace

V případě pochybení na straně Dodavatele, je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu anebo slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil anebo mohl zjistit pochybení.

Pochybením na straně Dodavatele se rozumí neprovedení Kampaně v souladu s touto smlouvou.

V. Prohlášení Objednavatele

Objednavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb..

VI.  Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí osobě. Veškeré vztahy Všeobecnými smluvními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony ČR. Svým podpisem na přední straně formuláře této Smlouvy o dílo – zálohové faktury Objednavatel zároveň potvrzuje souhlas s výše uvedenými Všeobecnými smluvními podmínkami.